مهمترین مواردی که  در این دیدار  مورد بررسی قرار گرفت بدین شرح است ؛ 

***پیگیری کسری اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی استان

***افزایش تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از منابع مختلف استانی ،نفت، متوازن، استانی ویژه و دیگر منابع

***پیگیری دریافت تخصیص اعتبارات تهاتر بانکی

***پیگیری حل مشکل نقدینگی تخصیص اعتبارات مربوط به پروژها ی جهش تولید

***پیگیری اخذ مجوز ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت جهت پروژه آبرسانی به دشت های امامزاده جعفر باشت

***پیگیری تامین اعتبار پروژه های پل سوم وچهارم بشار، ساختمان استانداری، ساماندهی ورودی بلوارهای دهدشت ،آبرسانی به دشت های امامزاده جعفر و باشت و پارک امید یاسوج

با توضیحات رئیس سازمان برنامه وبودجه و استاندار استان دکتر نوبخت دستورات ویژه ای جهت اختصاص بودجه  صادر کرد.