طراحی سایت و قالب وردپرس
 • تاریخ انتشار خبر : چهارشنبه 21 اکتبر, 2020 | کد خبر : 59954 | نویسنده : asrzagros
 •   

  عصرزاگرس/سیدابوصالح دانشفر؛ (پهلوان زنده راعشق است) کسانی که عمرخودرادرخدمت به ورزش سپری کرده وخدمات شایانی رابه ورزش استان کرده اند فراموش شده اند ایاانهایی که اکنون به دیارابدی پیوسته اندکسی سراغی ازفرزندانشان گرفته است؟ ایانهایی که دههاسال دراین ورزش استخوان خردکرده عرق ریخته وخاک خورده اندسراغی ازانهاگرفته میشود؟ وقتی جوانان امروزی بی توجهی به خادمان […]

  عصرزاگرس/سیدابوصالح دانشفر؛ (پهلوان زنده راعشق است)
  کسانی که عمرخودرادرخدمت به ورزش سپری کرده وخدمات شایانی رابه ورزش استان کرده اند فراموش شده اند
  ایاانهایی که اکنون به دیارابدی پیوسته اندکسی سراغی ازفرزندانشان گرفته است؟
  ایانهایی که دههاسال دراین ورزش استخوان خردکرده عرق ریخته وخاک خورده اندسراغی ازانهاگرفته میشود؟


  وقتی جوانان امروزی بی توجهی به خادمان موسپیدورزش رامی بینندحتماازاینده خودنیزناامیدشده وبی انگیزه میشوند
  شکوفایی وپبشرفت ورشدامروزورزش ماحصل سالهاتلاش وکوشش وزحمات طاقت فرسای نسلهای فداکاروخادم گذشته است
  پبشکسوتان وموسپیدان ورزش انهایی که زنده ودرقیدحیات هستندازبی توجهی هاواینکه فراموش شده انددلزده ونگران وتفسرده شده اندوانهایی هم که درقیدحیات نیستندکلافراموش شده اند
  ایانمیشودبرای یکبارهم که شده یادوخاطرات امام زنده شودوبطریقی ازانان تجلیل بعمل اید
  اگرچه هرازچندگاهی ازتعدادمعدودی ازانان تجلیل شده اماهرگزجوابگوی همه پیشکسوتان وموسپیدان افتخارافرین ورزش استان نبوده است
  نزدیک به ببش ازشصت سال ازتاریخ ورزش استان کهگیلویه وبویراحمدمیگذرد ودرگذراین تاریخ پرفرازونشیب عده بسیارزیادی ازخادمان ودلسوزان ومعماران ورزش درکسوت مسئول ودست اندرکارداورومربی وبازیکن ومسئول هیئتهای ورزشی بانمام توان ووجودوعشق وعلاقه سالهای سال درمسئولیتهای مختلف درجهت رشدوشکوفایی وپویایی وپیشرفت ورزش تلاش نموده وخدمت کرده امدتارشته های مختلف ورزشی رونق گرفنه وستارگان بزرگ وافتخارافرینی رشدونمویافته ودرورزش این استان ازاغازتاکنون درچندین دهه تولدیافته ودرمیادین مختلف ورزشی سفیران شایسته وسربلندورزش باشند
  امامتاسفانه پس ازرسیدن به سن بالاویابازنشستگی باانهمه سابقه درخشان وایثارگربهاورشادتهاوخدمات شایان وارزنده اگربه رحمت ایزدی پیوستندکه هرگزیادی ازانهانشدواگرگردپیری برانهانشسته ودرقیدحیاتندهرگزکسی سراعی ازنهانگرفتندکه درچه شرایطی هستندوکجاوچکارمیکنندو نیازمندی ومشکلات دارندیاخیروچگونه روزگذارمیگذرانند؟؟
  دریغ ازیک تجلیل ساده دریغ ازیک سرکشی وتاسف بسیارازاینکه هیچکس سراغی ازانان نگرفت ویادی ونامی ازانان نبرد
  اگرمسئولین امروزورزش برصندلیهای پرزرق وبرق خودنشسته اندوبرمدیریت ورزش فخرمیفروشندنتیجه دههاسال تلاش کسانی است که درسرماوگرماودربدترین شرایط علیرغم همه کمبودهاوسختیهاتنورورزش راداغ نگه داشته وقهرمانان وورزشکاران زیادی رابه جامعه استان تقدیم نموده امدواماامروربه بوته فراموشی سپرده شده اند
  زنده یادوشادروانان زیادی که اکنون دربین مانیستندواکنون درزیرخروارهاخاک ارمیده اندروزی دراین دیارسالهازحمت کشیده وخادم وخدمتگزاربوده وافتخارافرینی کرده اندایایکبارمسئولی ازورزش استان سراغی ازفرزندان انهاگرفته است که بداننداگرپدرشان سالهاخدمت کرده وخادم ورزش بوده اندامرورفراموش نشده اندوارانهایادمیشودتا خوشحال شوندوبه پدران خودافتخارکنند
  بزرگان خوشنام ومتشخص وشادروانانی که اکنون دربین مانیستندامانام ویادشان تاهمیشه تاریخ زنده وجاودان است همچون منوچهربهرامی اولین مدیرکل استان نورالله گرانی پورپدرهاکی ایران حسن باشت باوی پدربوکس ایران غلام بهزادزاده داوربین المللی هاکی بیژن استکی داورومربی کشتی شهیداردشیردشمن زیاری شهیدشاهرخ پرهون شهددژن شهیدجلال موسویان شهیدعادلزاده فرامرزفرامین صفدربنده محمدرضا(شمال)امیریان سیدعلی اکبرمصفامحمددستاران سیدعمران فروزنده صفدروکیلی مخمدرضابیانی برات خشنوا محمدرضاحیدرخواه اردشیرحسن زاده شاپورامیری شجاعت محمدی ناصرارجمند غلامرضابازیارحسین پاد حسن کیامرثی عبدالعلی صابری سیاوش سلطانی
  نوذرقدیمی علی استوی بهرام فلاحت پیشه رحم الله شیخی عباس پروانه پورعلی گلستانی کریم ششبلوکی رحمت الله تقوی حمیدهاشمی ظفرنریمانی علیرضاخلیلی وخیلیهای دیگرکه ذکرنام همه انها دراین لیست نمی گنجد همه روزی وروزگاردرقیدحیات زحمت کشیدندوتلاش کردندوخدمت نموده وافتخارافرینی کرده اندامااکنون به فراموشی سپرده شده اند
  واماپیشکسوتانی که هم اکنون درقیدحیات بوده ودرجامعه زندگی میکنندودربین ماهستنداماهیچکس سراغی ازانان نمیگیردکه الان درچه شرایطی ودرکجاوچگونه زندگی میکنندودریغ ازیک سرکشی ساده ویایادکردن ازانان درمجالس ومحافل ورزشی ویاتقدیروتجلیل ازانان
  ازفرصت استفاده میکنم وحداقل باذکرنام وشهرت تعدادی ازاین زحمتکشان وخاک خورده های ورزش که ستارگان اسمان ورزش استان کهگیلویه وبویراحمدوخادمان مخلص وبدون چشمداشت جامعه ورزش هستند بعنوان مشتی ازنمونه خرواراین خیل عظیم یادونامشان راگرامی میداریم تاحداقل دینمان رانسبت به انان اداکرده وبه نیکی ازانان یادکنیم:

  ازشهرستان بویراحمد:

  همچون بهرام لرکی اسماعیل افشون برادران موسوی (پرویز وفریدون ) کرامت موسوی صفدراحمدی عبدالحسین اشتیانی سدعبدی افتخاری سیدفرخ افتخاری اسلام یعقوبیان امیررضااشتیانی کورش جهانبین(موسوی) جلال بازیار برادران الیاسی (احد سیاوش مسلم رسول) کرم جانی پورسرتیپ طاهری خدادادافشاریان صفرنصیریان شیخ چوپان ابوالقاسم خلیلی برادران معصومی (ناصریحیی مهدی بهرام علیزاده حمدالله بهمنی امین منوچهری بهرام منوچهری سعیدمنوچهری عادل لطیف ارجمندمحمدکاظم تقویان نیرومندعباس پورنگ عباس شیخ چوپان سیدعیسی اکبری مرحوم شاهرخ روح الله شریفی صوفی برادران ظهرابی جهانبخش فتاحی مرحوم شجاعت محمدی مرحوم شاهپورامیری مرحوم اردشیرحسن زاده احدصلاحی ماشاالله نجات بخش حسن شهبازی غلام بهمنی سرتیپ وداریوش جاودان سیرت علی امیری فرامرزنوابی برادران رضایی جواد محمدرضاطالبی بهاالدینی کرم هرمزی داریوش فروزان روایی

  ((شهرستان گچساران))

  زنده یاد استاد نورالله گرانی پور پدر هاکی ایران
  زنده یاد استاد حسن باشت باوی پدر بوکس ایران
  استاد نوروز حیدری پیشکسوت بازیکن کاپیتان و سر مربی تیم ملی هاکی ایران
  استاد نوذر رود نیل، استادمحمدرضارحیمی داوربین المللی کشتی جاسم بهزاد زاده ، محمود رسالت پناه ، احمد معماری ، جمشید برنجانی ، ابراهیم شیخ ممو ، قزلباش ، و زنده یاد علی جمعه رحیم دشتی داوران پیشکسوت
  زنده یاد اسدالله حیدری از پیشکسوتان و خادمان کشتی ، آقای نوروز آبشیری از پیشکسوتان و مربیان ارزنده کشتی
  زنده یاد بیژن استکی از پیشکسوتان کشتی
  زنده یاد علی گماری وزنه برداری
  از مدال آوران و قهرمانان وزنه برداری
  اکبر نادری بهروز قنواتی، رضا شاکرمی ، والیبال
  زنده یاداستاد حاجت بابادی مربی و استاد عباس پروانه پور و محمد رضا مهرابی ، داریوش راهپیما، شهید شاهرخ پرهون بسکتبالیست
  کرم ششبلوکی هاکی
  زنده یاد استاد غلام بهزاد زاده داور ملی و بین المللی* *هاکی زنده یاد ناصر* *موسوی و نواز کاویانی هاکی

  زنده یادان : شاهپور زنگنه ، علی بهارلو ، قره خان بلوکی ، علی شهابی ، لاچین فرهادی ، محمد ملک زاده ، و پیشکسوتان فرج هوشیاری ، فاضل شریعتی نسل اول فوتبال گچساران
  زنده یادان : فرامرز فرامین ، محمود اسکندری ، بهرام اصفهانپور ، و پیشکسوتان فردوس اشکبوسی، اله بخش بهرامی ، حسین قیالی ، محمد نریموسی ، ابوطالب عظیم الشان ، تراب درهشوری ، محمد علی درهشوری برزو نظر پور،ایرج نظرپور جمشید بشاگردی ، علیرضا نظری ، غلامعباس شریفی نادر ، عیدی نیکروان شرافتی ، بیژن اسدی ، غلام اسدی ، برزو زمانی ، جمعه مرادی ، فرخ بهادر ، فریدون بهادری فرشادبهادری ، اصغر علیزاده ، علی امیریان ، خسرو نور الهی، حمزه علی کارگر ، نور محمد اکبر ی فر ( نوری ) اصغر علیزاده ، شاهپور امیری ، حبیب اله دارابپور ، فرشاد بهادری ، کاووس کاظمی ، لطف اله قاسمی ، منصور فولادی ، بیژن اشکبوسی، غلام کریمی ، ناصر رضایی ، شاهرخ شریعتی ، موسی عزیز زاده ، علی شیر دره شوری ، فرخ شهبازی ، عبدالکریم قاضی فر قاسم دانشور ، امیر بهادر مردانی ، رحیم خلیلی، عبدالرضا احمد زاده، امیر حمزه ناظری ، علی بشاگردی ، خلف باشت باوی ، اردشیر بهرامی ، احمد ترکفر ، غلام بهرامی ، حمید تاجگردون ، سهیل جمعه زاده ، کرامت درهشوری ، عبداله جهانگیری، رضا بهرامی ، داریوش اشکبوسی، حاج کریم گشتاسبی ، سیف اله حلاج وحیدپورالحسینی امیرحمزه ناظری منصورومسعودفولادی سعیدقنواتی داریوش ششبلوکی

  زنده یادان حبیب نورالهی، غلام زراسی، فرامرز بهادری ، شمال امیریان ، مهران قلمی نیاز مالمیر زاده ، تورج دریایی، صفدر بنده ، حسن کیامرثی ، منصور کاظم پور، غلام شاکری ،حسین دریایی ، علیشاه طاهرزاده، داریوش پور سپهداری ، غلام ولدی، علی عسگر کارگری، …….

  زنده یادان : شاهپور زنگنه ، علی بهارلو ، قره خان بلوکی ، علی شهابی ، لاچین فرهادی ، محمد ملک زاده ، و پیشکسوتان فرج هوشیاری ، فاضل شریعتی نسل اول فوتبال گچساران
  زنده یادان : فرامرز فرامین ، محمود اسکندری ، بهرام اصفهانپور ، و پیشکسوتان فردوس اشکبوسی، غلامعباس اندام پورسهراب شیخانی علی نرگسی اله بخش بهرامی ، حسین قیالی ، محمد نریموسی ، ابوطالب عظیم الشان ، تراب درهشوری ، محمد علی درهشوری ، بنی سعید ، ابراهیم ویسی زاده ، فرخ زمانی ، فرهاد مرادی ، فریدون کرمی نسل دوم فوتبال گچساران

  پیشکسوتان برزو نظر پور، جمشید بشاگردی ، علیرضا نظری ، غلامعباس شریفی نادر ، عیدی نیکروان شرافتی ، بیژن اسدی ، غلام اسدی ، برزو زمانی ، جمعه مرادی ، فرخ بهادری ، فریدون بهادری ، اصغر علیزاده ، علی امیریان ، خسرو نور الهی، حمزه علی کارگر ، نور محمد اکبر ی فر ( نوری ) اصغر علیزاده ، شاهپور امیری ، حبیب اله دارابپور ، فرشاد بهادری ، کاووس کاظمی ، لطف اله قاسمی ، منصور فولادی ، بیژن اشکبوسی، غلام کریمی هوشنگ میرزاخانی حمزه میرزاخانی، ناصر رضایی ، شاهرخ شریعتی ، موسی عزیز زاده ، علی شیر درهشوری ، فرخ شهبازی ، قاسم دانشور ، امیر بهادر مردانی ، رحیم خلیلی، عبدالرضا احمد زاده، امیر حمزه ناظری ، علی بشاگردی ، خلف باشت باوی احمدخسروی غلام اموزگار ، اردشیر بهرامی ، احمد ترکفر ، غلام بهرامی ، حمید تاجگردون ، سهیل جمعه زاده ، کرامت درهشوری ، عبداله جهانگیری، رضا بهرامی ، داریوش اشکبوسی، حاج کریم گشتاسبی ، سیف اله حلاج

  زنده یادان حبیب نورالهی، غلام زراسی، فرامرز بهادری ، شمال امیریان ، مهران قلمی نیاز مالمیر زاده ، تورج دریایی، صفدر بنده ، حسن کیامرثی ، منصور کاظم پور، غلام شاکری ،حسین دریایی ، علیشاه طاهرزاده، داریوش پور سپهداری ، غلام ولدی، علی عسگر کارگری، …….

  ((شهرستان بهمئی))

  بهروز فاطمی جهانگیر چیره نژاد جهانگیر خلیلی امان الله طالع نژاد قبادعسکری جهانگیر اریافر فضل الله فاطمی محمد عنایتی لطف الله بقایی جمعه چرامین عبد الناصر کوثری اسفندیار نیک بین غلامعلی مرادپور نصر محمدی فرج الله محمدی گودرز دامن جمشید زکی نژاد منصور محمدی

  مرحوم ظفر نریمانی مرحوم تراب نورایی مرحوم علیرضا خلیلی مرحوم ظفرالله طیبی

  شهرستان چرام

  مرحوم سید رحمت الله تقوی مرحوم حمید هاشمی . شهید آبگون .مرحوم نجفی و علیپور

  مهران پرویزی فرج اله کاظم پور ، سید حمدالله سعادت نشان ، نصرالله قبادی، برادران بادپر حاج شکرالله سیادت نسب ، برادران سجادی،حسین کاوش اصل
  قاسمی ها (ضرغام و اسدالله و احمد )مکرم رجب کاظم پور و شمشیری ها و افراسیابی و برادران شفیعی ،ناصر رخشنما ، برادران غلامی در شهرک چرام برادران عباسی(موسی ومحمدعلی) غلام جوکار برادران مرادی ها و زمانی شاهرخ خواجه پورهجیراذرمسعودقبادی حاج حشمت اقبال پناه
  برادران صفری بهمن فلاحت پیشه

  ((شهرستان کهگیلویه))

  دکترامین انوری برادران اروانه (لطف الله وفضل الله رحمت) ایرج وبهروز محمدی مطلق بهرام باستان حمیدرخ افروزمحمدعلی دستپاک
  *حاج علی کریمی پویانصیرپناه استادمحمدرضارحیمی پویاقبادبهشت عبدالله نیکوسرشت ناصررمضانی گشتاسب اذرپیراعلی اکبرافسراحمدحمیدی محمددهقان غلامحسین افرا صدرالله نیاپرست کریم دادرس برادران عزیزی(مهران فرودفرشادو)رمضان پارساعلی امیریان محمدپروربرادران اموس(فرهادعلمداربندر فریدون حجت)برادران سخن سنج (قلندراگنج ایرج کامران)بردران ارانپور(افضل خسرو علی عزیزالله ویسی نورمحمد)فرج ثنایی مهران دولتخواه علی بهشت قبادبهشت محمدعلی دستپاک مجیدپارسایی مصطفی پارسایی برادران باقرزاده کرم پرما علی براتی مرتضی واحمدکشاور بهنام داورپناه هادی صداقتی اسماعیل نیک اقبال بهروزنیک نژادبهمن مهدی کرامتی بردیان کرامتی نیک بخت شرمت الله ریحان نژاد اسلام ریحان زاده ابوالحسن دلباز رهام تقویان محمدنجاری برادران عادلزاده (روح الله وقدرت)برادران مسلمی(علی ورمضان)اسماعیل صمدی خیرالله باقری رضانیکویی زاده سیدخدادادنروژ خالق پادیاب وحیدافراعلی ضامن اویش ریحان خوبانی کیوان سروش مقدم نصرت فتحی برادران بهره مند(خلیفه سعیدحمید)برادران سهامی(محمدمحمودایرج) غلام اذربارگون رضاافشنکی منوچهرناظمی حاج شمس الله سالمیانی علیمردان ارمین علی محمدجلیل پورجهانگیرافروزه پور حاج محمدداورپناه حجت وامرالله یزدانبخش علی پژواک برادران اندرزیان برادران افشین (محمدواحمد)برادران کاظمی( جمشید داریوش کورش)کرامت ارشیاصدیق پیرایش محمدعلی کاظمی برادران جاودان علی وعزیزالله) حمیدرضاحشمت فرجبارچراغک رمضان سازگارنژادجمشیدبازرگان سعادت اکوانیان مسلم اکوانیان احمدارامیان یونسفر کامران گرگانی ولی خادمی حسین ضرغامی الله مرادطوسی پورحسن ارمون نجات ارمون شمشیربزرگیان مصطفی پارسایی برادران حاج هاشمی (علیرضا وصادق) برادران دولتخواه( کمال حسام یاسر) حسین ارش واحمدپایمرد عبدالله بازرگان جمشیدبازرگان برادران اندرزیان محمدحسین سهمگین سیدپناه اشنایی خدامی ایزدپناه جهانگیرافشانده پناهنده مجیدخردمند هادی ناظمی مهدی دستوریان جهانگیرارسلان پورصالح هوشیاری هادی ناظمی علی پورنگ نسب امرالله نرگسان عبدالعلی مرتضوی ایت اشکانی تیمورموسویان حمیدجهان اراوغلام فلاحی جوعنایت ظهرابی ظریفی سیدعلی فاطمی حاج روازمحسن طاووسیان پیرامون علی وارسته علی اژ علی اژدر مهدی کاظمی مصطفی بهره برالله مرادطوسی پور برادران افشین زاده(الله مرادوعلی اقا)بهروزنیک نژاد علی افشنگی علیزاده برزین برادران امامی مقدم سعیدارام (مسعودحمیدرضا)برادران نیکدارجمال (ارسلان وسهام) امیدحاج حسین حاج محمددوهنده برادران فروزنده(علی صفدر وعلی امید)سیدعلی دانشفرسیدعلیداددانشفر گودرزجوادپورمرتضی بهروزمحمدی علی ترنجیده سعیدارام علی نیک پرورمجیدبراتی واسدموسوی مختارتقوی حاج محمدداورپناه حاج پورانصاری برادران محدث (علی عباس ومحمد)حاج جوادجعفرزاده عبدالوهاب بهمنیار برادران باقرزاده( شاپورمسعودفرخ)گودرزجوادپورکرم الله بیژن زاده شرمت الله درخش شیروان کریمپور اسدالله اسدی علی وارسته حسین فیاض بخش پیرامون حاج محسن طاووسیان برادران دانش طلب (داوود مسعود) مسلم صبوری بوری پناهپوری احسان ستوده وکرامت دستاران شاهرخ مقدم نوراله درخش علی صالح دژن علی کرم بهره مند الله کرم ناصرفردمصطفی کرمپوریارمحمداتشبار نصرت نهاور
  کهیار درخش
  دیده بان قراعتی . فتحیان تسلیخ .منصور درخشان . حسین شرافتی . سلیمان ایرانزاد . محمد کرامتی اصل شیروان عبدالنسب* *عبدالعزیز علوی تبار .* *خدامراد روانبد. علی تخشا . بازعلی تکش . و مرحومین
  محمد رحمانی و سروان اسماعیل تخشا

  عزیزانی که دربین مانیستند
  شهیدجمال الدین دولتخواه شهیداردشیردشمن زیاری شهیدجلال موسویان شهیدحسبن عادلزاده شهیدعلی صفدردژن شهیدابوالفتح دلنسب
  مرحومین سیدعلی اکبرمصفا محمددستاران صفدروکیلی سیددنعمت رهنماسیدعلی عمران فروزنده محمدرضاحیدرخواه محمدرضابیانی برات خشنوا غلام مرادی بهرام فلاحت پیشه علی استوی سیدابول افسر محمدکاظم کاظمی غلام بازبارحسین پاد حمزه بخشی ابراهیم افشین محمدرحمانی سروان اسماعیل تخشا محمودپژواک حمزه بخشی خلف دیلگونی علی اذرشب علی صفرافشین
  ((شهرسوق))

  مسعود محمدی، فضل الله شاهی سوق کیومرث دوستکام(اچارفرانسه ورزش) ، محمدنجات علویان، محمدجعفرغلام زینی پور آبادیان ، محمدرحیم کلاهی ، علی کلاهی، شفیع کلاهی، دکتر جهانشادشرافت، دکتر ربانی، سعید محمدی، سالار حسینی الوند ، محمدطلا طیبی ، فضل الله طیبی، بیژن شریفی ، فایز شریفی ، جمشید شریفی، مندنی زارعی، بوذرجمهر امیری، سبزعلی ترحم پور، خدارحم زینی پور، ناصرپرمحمدی ، رحمان پورمحمدی ، جبار پور محمدی ، رستم پور محمدی، ولی حاجتی، رحمان عزیزی، سلیمان کریمی، مندنی سعیدی، طهمورث دوستکام ، کامران دوستکام، عبد محمد عبدپور ، جمال عبدپور ، علی عبدپور، رمضان یاوری، فرج ثنایی، پرویز آبادیان، علی سینا حسینی لیر،نصرت تیموری یعقوب سعیدی،مکی سیدی پور، مجیدرخشا، منصور کوهی سوق، محمدجواد غفاررخشا حسین حاجی پورکرم شاهی سوق محمدشاهی سوق عبدالله یاری محمودحاجی پور بهار اور، طهمورث ملک ، احد حسنی ، خداخواست مرتضوی ، عبدالعلی مرتضوی ، یوسف آبراهه ، صدرالله مساوات، شهباز غندی و…..

  تعدادی از پیشکسوتان که به رحمت خدا رفتند
  شهید علی باز حمیدی، سهید عبدالنبی مساوات، شهید نصرت الله آبدار، زنده یادان ساعد محمدی ، عطالله غلامی، رحم الله شیخی، عبدالعلی صابری مهر

  ((شهرستان لنده))

  حسین عزیزی.حاج لهراسب بنی هاشمی.حاج سیاوش ضرغامی.امرالله حسینی
  مهرداد قدیمی.محمدطلا تقوی.کرم درتاج.نعمت الله درتاج.رحم خدا زارعی.نعمت الله کریمی زاده.طوفانی کرمی..حبیب زارعی.کاوس ضرغامی.برفی علیپور.بیت الله علیپور.علی بخش عسکری.محمدمحمدی.بیژن عزیزی.داوودتقوی.کاظم پازهری.فضل الله اتابک.سیدعیسی تقوی فرد.رادمنش محمدی.سیامک محمدی.شیروان سعیدی.بیژن محمدی.ناصربشیری. اسماعیلی.ارسلان قدسی.شنبه نجاتی
  شهید شیروان عزیزی شهید مهرداد ضرغامی
  مرحوم عبدی غنی زاده.مرحوم بهادر ضرغامی.محمدرضا سپهر.نوذر قدیمی.اسماعیل(پوری)ولی پور.جهان جعفری.علی غنی زاده.

  وخیلیهای دیگرکه شایدبالغ برصدهانفرشودوعذرخواهی میکنم ازهمه عزیزانی که نام مبارکشان فراموش شده است لطفاحقیررابخاطرسن بالا وپیری وفراموشکاری عفونماییدواینهامشتی ازخروارکسانی است که سالهای سال دراین ورزش خدمت نموده وزحمت کشیده اندوخادم بوده ودرپیشبردوشکوفایی رشته های مختلف ورزشی نقشی بسیارمهم وتاثیرگذارداشته انداماهرگزموردتوجه واحترام قرارنگرفته وازانان تجلیل وتقدیری بعمل نیامده است اگرچه اینان نیز هیچگاه چشمداشتی نداشته ومخلصانه وعاشقانه ازجان مایه گذاشته وخادم جامعه ورزش بوده اند.
  واقعا مایه تاسف است که این زحمتکشان وپیشکسوتان عرصه ورزش به بوته فراموشی سپرده شده وازانان یادی ونامی نشودوبه فراموشی سپرده شوند
  مواظب باشیم باپیشکسوتان وموسپیدان ورزش بگونه ای برخوردنکنیم که جوانان امروزی ازاینده خودناامیدشده ودچارهراس ونومیدی شوندوپیش خوداندیشه کنندکه ایابرخوردی که امروزباپیشکسوتان ورزش میشودبرای اینده ماهم همینگونه رقم خواهدخوردوباماهم همینگونه رفتار میگردد

  سیدابوصالح دانشفر

  ابرچسب ها :
  امروز یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۹
  • تـــازه ترین خبرها
  • پـــربازدیدترین ها
 • آغاز اجرای طرح شهید قاسم سلیمانی در کهگیلویه وبویراحمد/ ۲۸۰۰ بسیجی پای کار هستند
 • بلادشاپور به مزایده رفت/تقدیر مدیرکل میراث فرهنگی از پیگیری های حجت الاسلام موحد
 • کشف ۱۲ تن برنج احتکار شده در یاسوج(+تصاویر)
 • بیانیه کانون مداحان کهگیلویه و بویراحمد در رابطه با شهادت دکتر فخری زاده
 • بیمه شدگان در تعطیلات کرونایی بدون دفترچه می توانند به پزشک مراجعه کنند
 • آخرین وضعیت بارش ها در استان کهگیلویه و بویراحمد
 • در اثر بارش شدید باران /سیلاب به راههای روستای چاروسا خسارت زد/بازدید بخشدار چاروسا از مناطق سیل زده
 • همکاری اصناف در هشتمین روز محدودیت کرونایی در یاسوج/ عدم رعایت محدودیتها با برخورد شدید قانونی روبرو می شود
 •  مبارز انقلابی شهرستان کهگیلویه درگذشت
 • رقابت استراتژیک ایران و اسرائیل/بقلم دکتر خدیجه ثنائیان زاده
 • روزگار فرهنگی بازنشسته سرطانی با درد نداری گره خورده / ۱۴۰میلیون هزینه درمان ماهیانه/درخواست از مردم و مسئولین برای کمک(+تصاویر)
 • تلخ و شیرین روزهای کرونایی در گفتگو با فرماندار کهگیلویه
 • ترور دانشمند ایرانی ساعاتی قبل در آبسرد دماوند
 • مسدود شدن ۸ راه روستایی در استان کهگیلویه و بویراحمد(+جزئیات)
 • معرفی واحد دانش آموزی برتر بسیج در کهگیلویه و بویراحمد/دانش آموز دهدشتی فرمانده برتر بسیج شد(+تصاویر)
 • پاکبانان شهرداری یاسوج به مناسبت هفته بسیج تکریم شدند
 • صدور کشاورز كارت برای کشاورزان / سقف کارت ۲۰ میلیون +شرایط ثبت نام
 • اعتراف معاون فرماندار چرام به ضعف اقتدار در فرمانداری شهرستان/از حضور مدیران کل بدون اطلاع فرماندار تا بی اعتنایی مدیران شهرستان به آتش سوزی ها
 • واکنش ارباب رجوع های بانک تجارت دهدشت در به یک خبر/دوگانگی مسولان کهگیلویه را به پای بانک ننویسیم/تنها بانک کاملا مجهز بانک تجارت است/اگر تشویق نمی کنید تخریب نکنید
 • بازرسی و نظارت بر اجرای طرح محدودیت های کرونایی در استان تداوم دارد/ ذره بین گشت امنیتی، انتظامی بر روی صنوف
 •