طراحی سایت و قالب وردپرس
 • تاریخ انتشار خبر : پنج شنبه ۳۰ خرداد, ۱۳۹۸ | کد خبر : 42759 | نویسنده : خلیل مهرجو
 •   

  مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین عصرزاگرس است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.

  عصرزاگرس/ضمن عرض درودوادب وارزوی تندرستی وتوفیق روزافزون برای همه مسئولین ومردم.

  ازشماخواننده محترم پوزش میطلبم اگه مطلبم یکم طولانی شود.قبل ازپرداختن به موضوع مقاله عرض ارادت دارم به محضرایت الله ملک حسینی نماینده محترم ولی فقیه دراستان/جناب ایت الله ملک حسینی سال۷۶/۷۷سانحه ای دلخراش وتصادفی وحشتناک درایل دشمن زیاری به وقوع میپیونددودریک چشم برهم زدن۲۱نفرازشیرزنان وشیرمردان ایلم به دیارباقی شتافتند.اوضاع متشنج شده بود. تنش والتهاب به حداعلایش رسیده بودوهمه مردم درشوک بسیارعجیبی به سرمیبردندتااینکه ان بزرگ فقید/پدرمعنوی استان حضرت ایت الله ملک حسینی به همراه سایرروحانیون وسادات جلیل القدروپدرمعنوی شهرستان ایت الله میراحمدتقوی ومعتمدین سایرایلات طوایف وقبایل امدندوواسطه شدندوان دریای مشکل حل شد.واین قضیه رابخاطراین عرض کردم که بگویم حضرت ایت الله ملک حسینی حواسش به همه مردم استانش بودوباب دوم عرضم اینکه بگویم مردمان ایل دشمن زیاری همیشه برای روحانیون وسادات وسایرطوایف وقبایل احترام خاصی قائل بودندوهستندواماامروزمامشکلی داریم که قطره ایست درمقابل ان دریای مشکل وامیداست فرزندخلف ان بزرگوارکه هم پیش خداوندوهم مردم وهم مسئولین ابرو واحترام خاصی دارندواسطه گری کنندومشکل ماکه بخش شدن ایل دشمن زیاری است راباتوکل بخدابه سرانجام برسانند(انشالله)واماجناب استاندارکلانترخیرمقدم وخوش امدگویی مردمان ایل دشمن زیاری رابه استان کهگلویه وبویراحمد پذیراباشیدجناب استاندارسالهاست که درحق ایل ودیارم ظلم شده وازانجایی که همه میدانیم حق گرفتنی است وامروزخوشحالیم که انسانی منصف سکاندار بالاترین مقام اجرایی استان میباشد.امدیم واماده ایم تاحق خودراباکمک شمابگیریمازانجایی که فرماندارشمادرکهگیلویه نیزیک پزشک میباشندونیک میدانندوهمه مانیزمیدانیم که اگه انسانی دچارمرگ مغزی گرددبانظرپزشک متخصص وتیم پزشکی وصلاحدیدخانواده ان فرد /میشودعضوهایی ازاعضای بدن ان فردراجداکرده وبه دیگران که نیازمندنداهداکنندتاحداقل انهاحق ادامه حیات داشته باشندواین یک کارخوب پسندیده و وارسته وشایسته استامااگرانسانی سالم باشدوحتی بیماری کوچکی ب نام سرماخوردگی هم نداشته باشدوپزشک وتیم پزشکی متخصص بالاجباران شخص رامرگ مغزی اعلام کنندوبدون رضایت خانواده اش اعضایی ازبدنش جداکرده وبه دوستان واشنایان خودکه نقص عضوبودن بدهندتاانهازنده بمانند/کاری ناشایست ناپسندوزشت ورذیل وکثیف هستجناب استاندارمسئولین قبل ازشماامدن واعلام کردن که دشمن زیاری مرگ مغزی شده وبه این بهانه کبدخونسازمارا(راک وکوشک ودوریزگان مارا)ازماجداکردن وبه سوق دادن تاسوق بخش شود(زنده بماند)چشم بینای مارا (ابریزوزیرناوعمارت ودره نی وسردره مارا) به سرفاریاب دادندتاسرفاریاب بیناشودوزنده بماندمیخواستندقلب تپنده مارا(قلعه دختر/کلات/لیرکک/دشت بن/برافتاب/داریاب/گچی/زیرکل/قلعه گل/دشت قاضی/بن دره/پیزک وسایرروستاهای مارا) به جاورده وقلعه رییس بدهندتااونهازنده بمانندمیخواهم بگویم ماخودمان ایرانی/شیعه /انقلابی/ولایی وشهیدپروروحق زندگی کردن داریمجناب استاندارایل ومنطقه دشمن زیاری هم ازنظرمنابع طبیعی وخدادادی وغنی وهم ازنظرنیروی انسانی دارای پتانسیلهای فراوانی است که خیلی گذرااشاره ای خواهم کرد.رودخانه خروشان مارون که ازدل دشمن زیاری سرچشمه میگیردچه باران بباردوچه باران نباردبه عشق این مردمان می خروشد. منطقه دشمن زیاری ازنظرموقعیت جغرافیایی درشاهراه اتصال جنوب به مرکزکشورقرارداردازنظراب وهوایی وزمینهای کشاورزی نیزحرف اول رادراستان میزندچون هم مرکبات وبرنج فراوان درمنطقه قشلاق کاشته میشودودرمنطقه سردسیری درختان هلو/گردو/بادام وسایرمیوه ها فراوان است واگراستان مابه استان چهارفصل معروف هست نیمی ازانرامدیون منطقه دشمن زیاریستجناب استاندارپهنه گستره منطقه دشمن زیاری ازییلاق باایل بااصالت وبزرگ بویراحمدودرمنطقه قشلاق باایل بافرهنگ ومتمدن طیبی وسادات جلیل القدرهمسایه میباشد.

  مسئولین محترم بدانیداززمانیکه شهرستانهای چهارگانه وقبل ازانقلاب انجمنی وولایتی اداره میشدن ایل دشمن زیاری برتاریخ وفرهنگ این استان تاثیرگذاربودتاجایی که ازسه عضوانجمن شهرستان/ بزرگ مردی ازایلم حاج اسفندیارجمشیدنژادرییس انجمن بودند(ان بزرگ مردی که عبادات وادب ومتانتشون دراستان سرامدبود) اکنون مابزرگان دیگری داریم که درعرصه های مختلف(سیاسی/فرهنگی/ولایی/ورزشی/تخصصی و—–)درایران پهناورحرفهایی برای گفتن دارند.اصولگراترین افراداین استان /اصلاحطلبترین افراداین استان وهمچنین باسوادترین ومتخصصترین ومدیران به نام این استان ازایل وتبارمن هستند.من جمله:سردارانصاری فرمانده محترم نیروی انتظامی استان اولین وتنهاترین فرمانده بومی انسانی مقتدرباصلابت ودرعین حال مهربان ودلسوز. مدیرعامل محترم بانک صادرات استان حاج روانان که انسانی شایسته وبانکی ومتواضع میباشندوالگویی است برای جوانان ایل وشهرستان واستان/مدیرعامل اب منطقه ای استان مهندس داوودی انسانی مودب ومتخصص وپاکدست که اشراف کامل برزیروبم این استان دارندوهم اکنون افتخارخدمتگزاری به مردمان استان وکشوررادارندازافتخارات ایل من هستندمهندس اکبری تبارعضوشورای شهریاسوج که صلابت واقتدارایشان مثال زدنی است ازجوانان ایل دشمن زیاریستقرارم نبوداسم کسی راببرم وفقط بسنده کردم به افرادی که هم اکنون افتخارخدمتگزاری به مردمان استان وایران زمین رادارندنام برام. ظلمهایی به مردم وایلم شده وامیدوارم استاندارمحترم با واکاوی تخصصی خیلی دیگرازجوانان ایلم راکه باسیاست بازی ازحقشون بازداشتنددومرتبه به جایگاه خدمتگزاری به مردم برسانند(دکترمهرجوهاودکتررحیمی های) جناب استاندار:کهگلویه وبویراحمد۱۹بخش داردوبابخش شدن دشمن زیاری استان۲۰میشودوعدالت برقرار.ودرپایان ازهمینجاازحضرت ایت الله ملک حسینی ازاستاندارمحترم ومدیران کل وروسای ادارات شهرستانهابه نمایندگی ازایل دشمن زیاری ازشمادعوت میکنیم به دهستان دشمن زیاری تشریف بیاوریدتامشکلات راازنزدیک بررسی وببینیدچقددرحق ایل دشمن زیاری اجحاف شده استبااحترام مسلم ازادی کلات

  ابرچسب ها :
  نظرات در مورد » “نامه ای به استاندار کلانتر/ مسلم آزادی”
  1. ناشناس گفت:

   نام قلعه دختر قشنگه برای دشمن زیاری


  امروز پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸
  • تـــازه ترین خبرها
  • پـــربازدیدترین ها
 • بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و فرماندار شهرستان لنده از پروژه پل تراب
 • اختصاص ۲۳۰ میلیارد ریال اعتبار به پروژه‌های عمرانی شهرستان چرام
 • راه اندازی اداره کار در شهرستان چرام
 • دستور وزیر برای تخصیص اعتبار به جاده های کهگیلویه و بویراحمد
 • یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در معدن فسفات چرام سرمایه گذاری می شود
 • درسی که فرماندار کهگیلویه به همه فرمانداران استان داد/اقدام ارزشمند نیکبخت وشیوه برخورد با منتقد خود
 • انتقاد دهیار القچین سفلی از بخشدار مرکزی چرام
 • خواسته های مردم روستا از فرماندار/تدابیر نیکبخت برای رفع مشکلات محروم ترین روستای دیشموک/نیکبخت؛ مدیران در بین مردم باشند
 • قول مساعد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برای تخصیص درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به استان
 • سرمایه گذاری وزارت نفت در استان کهگیلویه و بویراحمد
 • بزرگترین همایش پیاده روی شبانه استان با حضور بیش از ۲ هزار نفر در شهرستان چُرام/تصاویر
 • دیدار رئیس وکارکنان اداره تامین اجتماعی شهرستان کهگیلویه با امام جمعه شهرستان درهفته تامین اجتماعی/تصاویر
 • اجرای برنامه های ویژه کمیته امداد امام (ره) بخش سوق در دهه کرامت
 • پیام تبریک بخشدار دیشموک بمناسبت هفته بهزیستی
 • کسب مقام اول و سوم کشوری شهرستان کهگیلویه در پنجمین جشنواره ملی فرهنگ و عشایر ایران زمین (+ تصاویر)
 • استقلال بهبهان برای دومین سال متوالی دست خالی از سوق برگشت
 • کوهی سوق:بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب
 • توضیحات فرماندار کهگیلویه درخصوص بازدید نماینده بویراحمد ودنا از آجم دیشموک
 • آیین استقبال باشکوه ازپرچم متبرک حرم مطهرامام رضا (ع) وخادمین آستان قدس رضوی درشهرسوق (+تصاویر)
 • برپایی تئاتر خیابانی پهلوان وپرده خوان در شهرستان چرام /تصاویر