طراحی سایت و قالب وردپرس
 • تاریخ انتشار خبر : شنبه 13 آگوست, 2016 | کد خبر : 110 | نویسنده : Mehrju
 •   

  به گزارش عصرزاگرس به نقل از”سرفاریاب نیوز“نشست نماینده گان تخصصی  مجلس شورای اسلامی جنوب غرب ایران با مشاور جوان استان کهگیلویه و بویراحمد که در روز سه شنبه در خانه ملت. اعم از آقای مهندس عدل هاشمی پور رییس کمیته گاز و پتروشیمی مجلس ، آقآی غلآمرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  و […]

  photo_2016-07-17_23-42-33

  به گزارش عصرزاگرس به نقل از”سرفاریاب نیوز“نشست نماینده گان تخصصی  مجلس شورای اسلامی جنوب غرب ایران با مشاور جوان استان کهگیلویه و بویراحمد که در روز سه شنبه در خانه ملت. اعم از آقای مهندس عدل هاشمی پور رییس کمیته گاز و پتروشیمی مجلس ، آقآی غلآمرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  و آقآی غلام محمد زارعی ناظر مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی بر اینکه رییس دولت یازدهم در  دور جدید انتخابات ریاست جمهوری جنوب غرب  حساب باز کند و در صورتی ما از ایشان نظرمان بر نمی گردد که ایشان هم قول  مساعدت بدهد در خصوص اشتغال جوانان و توسعه پایدار  این استان کوتاهی نکند.

  آقای فخرالدین عزیزی مشاور جوان و  رییس موسسه خانه نسل جوان کهگیلویه و دبیر شورای مرکزی جوانان کهگیلویه بزرگ افزود ” بایستی به فرمایشات ﺭﻫﺒﺮ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ‘ ﺣﻀﺮﺕ ﺁﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ امام ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ ﻣﺪﻇﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﯽ ’ لبیک گفته،  ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﻁ ﻭ ﺗﻔﺮﯾﻂ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﻢ . ﻋﺰﯾﺰﯼ مشاور جوان  ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ : ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ‘ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﯽ ‘ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺩﺳﺘﯽ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﻭ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﻢ . ﻭﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩ : ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﯼ ۳۰ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺳﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﻫﯿﻢ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﭼﺮﺍ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻫﻨﺪ؟ ﻋﺰﯾﺰﯼ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﮔﻔﺖ : ﺍﯾﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺭﯾﺴﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺷﻐﻞ ﺑﺮﺳﯿﻢ . ﺭﯾﯿﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮﺍﻥ ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ ﻭ ﺩﺑﯿﺮ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺟﻮﺍﻧان  ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﮔﻔﺖ : ﺩﻭﻟت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻮﺭ ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﺭﺍ ‘ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ’ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﯼ ﻓﻀﺎﯼ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﯾﺎﺑﺪ .

  ﻭﯼ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﺮﺩ : ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ‘ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ” ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ۶ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺑﯿﮑﺎﺭ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ۲۵ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﯿﮑﺎﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ ﻭ ﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﺳﺰﺍﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﺩﺍﺭﺍﺳﺖ . ﻋﺰﯾﺰﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩ : ﻭﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻧﺎﻣﺸﻬﻮﺩ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺿﻌﻒ ﺩﺍﺭﺩ . ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎﻥ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﻭﯼ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ، ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺯﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﯼ ﻧﺮﻡ ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﯼ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻪ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ، ﺍﻓﺰﻭﺩ : ﯾﮏ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻫﻢ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﯾﮑﺼﺪﻫﺰﺍﺭﺷﻐﻞ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻌﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺛﺮﻭﺕ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮﺍﺩ ﯾﮏ ﻏﺬﺍ ﻧﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ . عزیزی مشاور جوان استان کهگیلویه و بویراحمد  بﯿان ﺩﺍﺷت: ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﭼﯿﺰﯼ ﺣﺪﻭﺩ ۶۰۰ ﺗﺎ ۷۰۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﭼﯿﺰﯼ ﺣﺪﻭﺩ ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻦ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ . ﻭﯼ ﮔﻔﺖ : ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺨﺘﻦ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺯﯾﺎﺩ ﻭ ﮔﺮﺍﻥ ﺻﺮﻑ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﻗﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﻏﺬﺍ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﯼ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻭﮐﺎﺭ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺍﺳﺖ . ﻓﺨﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰﯼ ﺩﺭﭘﺎﯾﺎﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩ : ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻼﺵ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ۸۰۰ ﺍﻟﯽ ۱ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺶ میلیون بیکار موجود افزوده می شود  و در پایان نشست آقای عزیزی خطاب به نماینده گان کمیته تخصصی مجلس شورای اسلامی گفت چنین موضوعی در رسانه مطرح و طی نامه کتبی به خود رییس محترم جمهور ارسال می گردد و  همانطوریکه چندین سری به نماینده گان ایشان جناب آقای دکتر خادمی استاندار محترم و کرامت الله کریمی مدیر کل سیاسی و امنیتی و انتخابات استانداری کهگیلویه  و بویراحمد موضوع انعکاس گردید آقای عزیزی گفت : اگر سیاسیونی در این استان افراط و تفریط به وجود آورده نبایستی پای کل استان و جوانان این استان زد استانی که بیش از  ۲۰ درصد  الی بیشتر از بودجه و ذخاءر و منابع ملی را تامین می کند  چه کسی گفته که استان کهگیلویه و بویراحمد بیشترین آرای را به دولت یازدهم آقای دکتر حسن روحانی نداشته آمار را در بیاورید متوجه خواهید شد که استان کهگیبویه و بویراحمد در سری قبل بیشترین نقش را بر قبولی رییس دولت یازدهم آقای  دکتر حسن روحانی داشته و همینطور در دور جدید انتخابات ریاست جمهوری روی استان و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد حساب باز کنید به شرطی که شما هم قول مساعدت بدهید در خصوص اشتغال جوانان و توسعه پایدار کوتاهی نکنید و نظرتان بر نگردد  شایان به ذکر است آقایان ﺩﮐﺘﺮ ﺍﯾﺎﺯ ﺧﺎﺩﻣﯽ ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﭘﺰﺷﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﺭﺳﻤﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ” ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺧﺮﺩﻣﻨﺪ ﻗﺎﺀﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ ﻭ ﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪ ‏» ” ﺣﺠﺖ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ ﻧﮋﺍﺩ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻪ سابق ﺷﻬﺮ ﺳﻮﻕ ﻭ ﺍﻣﯿﺮﺭﺿﺎ ﺧﻮﺵ ﺁﯾﯿﻦ ﻭﮐﯿﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻧﯽ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯼ ﮐﺸور هماهنگ کننده نشست بودند.

  ابرچسب ها :
  امروز سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
  • تـــازه ترین خبرها
  • پـــربازدیدترین ها
 • مردم خوب می دانند که موحد در ۱۶ سال نمایندگی چه کارهایی انجام داد/مردم به آن‌ چیزی که برخی برایش خواب دیدند پشت پا می‌زنند
 • راه جلوگیری از مهاجرت اشتغال جوانان است/ اتصال جاده جاورده به دم عباس و از جاده دم عباس به جاده پاتاوه -دهدشت برای خروج چاروسا از بن بست
 • محدودیت های ترافیکی محور دهدشت -چرام
 • حمایت عضو و رییس شورای اسلامی بخش و شهرستان گچساران از حجت السلام حاج سید محمد موحد
 • دومین بیانیۀ انتخاباتی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب کهگیلویه بزرگ وپاسخی بر یک ادعای کذب
 • تعامل با هنرمندان یا پریشان ورزی
 • تیرخلاص به اردوگاه حاج عدل/شیخ اندرزیان به حجت الاسلام موحد پیوست (+تصویر)
 • جامه فیروزه ای بر تن مردم علم و فرهنگ/سوق خانه همیشگی سید محمد موحد+تصاویر
 • سرود پیروزی در چاروسا خوانده شد/چاروسا برادر خود را تنها نگذاشت
 • تا از بن بست خارج نشویم توسعه معنا ندارد/کارخانه گچ، معدن فسفات و گردشگری لنده را عملیاتی می‌کنم
 • اعلام حمایت خانواده شهیدان آشکار ومنوچهر روزبه از حجت الاسلام موحد/ نه مردم دشمن زیاری به “حاج عدل” ومحکم کردن پیوند برادری با “حجت الاسلام موحد”
 • بیانیه جمعی از خانواده شهدا و علمای سادات رضاتوفیق در حمایت از سید محمّد موحد (+اسامی)
 • پاسخی به بیانیه دکتر سید مصطفی تقوی
 • نواختن سرود ” توسعه “و هتریک در باشت/تصاویر
 • لنده کار را یکسره کرد/فیروزه ای رنگ لباس مردم لنده
 • جامعه هنری کهگیلویه بزرگ از حجت الاسلام موحد حمایت کردند (+تصویر)
 •  باشعار خدمت بی منت برای ساختن دیارم به میدان آمدم
 • این سو و آن سوی میدان رقابت
 • یکی دیگر از کاندیدای اصلاح طلب کهگیلویه بزرگ انصراف داد
 • پیوند برادری سید محمد موحد با مردم سرفاریاب به روایت تصویر